Midsona AB: Slutligt resultat av Midsonas företrädesemission

2022-12-19 15:30:00

Det slutliga resultatet av företrädesemissionen ("Företrädesemissionen") i Midsona AB (publ) ("Midsona" eller "Bolaget") visar att 277 448 aktier av serie A, motsvarande cirka 93,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A, samt 38 770 076 aktier av serie B, motsvarande cirka 53,5 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 20 872 aktier av serie A, motsvarande cirka 7,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A, samt 225 475 aktier av serie B, motsvarande cirka 0,3 procent av de erbjudna aktierna av serie B, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Återstående 33 420 169 aktier av serie B, motsvarande cirka 46,2 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tilldelats Stena Adactum AB som emissionsgarant. Midsona kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 600 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Genom Företrädesemissionen ökas Midsonas aktiekapital med 363 570 200 kronor från 363 570 200 kronor till 727 140 400 kronor genom nyemission av 298 320 nya aktier av serie A och 72 415 720 nya aktier av serie B, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 72 714 040 aktier till 145 428 080 aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt Midsona offentliggjorde den 28 november 2022. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas omkring den 19 december 2022. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 28 december 2022. De nya aktierna som har tecknats med stöd av teckningsrätter har idag, den 19 december 2022, registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 3 januari 2023.

rådgivare

Midsona har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") som Sole Global Coordinator och Bookrunner samt Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare. Advokatfirman Schjødt agerar legal rådgivare till Danske Bank i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

E-post: peter.asberg@midsona.com

Max Bokander, CFO

Telefon: +46 708 65 13 64

E-post: max.bokander@midsona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2022 kl. 15.30 CET.

Om Midsona

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Midsona AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna har endast skett genom det prospekt som Midsona AB (publ) publicerade den 28 november 2022. Erbjudanden lämnades inte till, och anmälningssedlar godkändes inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerade på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Endast personer i USA som är kvalificerade institutionella köpare ("QIBs") enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act eller institutionella ackrediterade investerare enligt definitionen i Rule 501 i Regulation D enligt Securities Act får delta i erbjudandet. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA. Utanför USA kommer erbjudandet att genomföras som offshore-transaktioner till andra personer än "U.S. persons" enligt definitionen i, och i enlighet med, Regulation S i Securities Act samt i enlighet med tillämplig lag.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Midsona AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Midsona AB (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Midsona AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Midsona AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Cision