Micro Systemation AB: MSAB del av ny europeisk standard för mobil kriminalteknik

2022-05-05 08:00:00

ForMobile-projektet startade den 8 maj 2019 i Mittweida, Tyskland. Konsortiet omfattar nitton institutioner från tretton europeiska stater och två associerade länder samt representerar brottsbekämpande myndigheter, universitet, forskningsinstitutioner, standardiseringsinstitutioner och andra EU-organ, som Interpol. ForMobile är ett forsknings- och innovationsprojekt under ramprogrammet Horizon 2020 som finansierar forskning, teknisk utveckling och innovation. Anledningen till projektet är att mobiltelefoner utgör en alldeles särskild utmaning för brottsbekämpande myndigheter, på grund av volymen och telefonvarianterna som är i omlopp. Över 85 procent av alla brottsutredningar innehåller bevis från mobiltelefoner.

ForMobiles tre huvudmål
Det övergripande syftet med ForMobile-projektet har varit att etablera en komplett kriminalteknisk utredningskedja för mobila enheter med hjälp av tre huvudmål: Verktyg, Standard och Utbildning.
1) Verktyg - Att utveckla avancerade, innovativa verktyg och programvara för framgångsrikt förvärv, återställning, analys och visualisering av data.
2) Standard - En standardiserad process för bästa praxis för den kriminaltekniska beviskedjan - från "mobiltelefon till domstol".
3) Utbildning - Att ge brottsbekämpande myndigheter nödvändig utbildning för att effektivt använda de nya verktygen och framgångsrikt följa de standardiserade processerna. Arbetet har delats upp i 10 s.k. arbetspaket (https://formobile-project.eu/project#.mod-wp-steps) som speglar analyskedjan som används av digitala utredare som granskar digitala bevis i mobiltelefoner.

"Syftet med det här projektet har varit att förbättra den digitala säkerheten och säkerheten i EU samtidigt som de grundläggande rättigheter respekteras. MSAB har varit avgörande i arbetet att stödja och finansiera forskning kring dessa ansträngningar för att säkerställa att integritet och rätten till en rättvis rättegång ägnas stor uppmärksamhet. Detta återspeglas också i utvecklingen av ett nytt EU-standarddokument (https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/eninthespotlight/2022-04-12-for-mobile/) speciellt skrivet för att vägleda vid brottsbekämpning med hjälp av mobil kriminalteknik som omfattar människor, processer, verktyg och etiska överväganden", säger Joel Bollö, VD MSAB.

EU är ett sammankopplat samhälle. Mobiltelefoner används för att kontinuerligt dela information, filer och bilder. Det mesta som sker i vårt uppkopplade samhälle är oskyldigt, men vissa kriminella och potentiella terrorister använder samma kanaler för att kommunicera. ForMobile tacklar denna risk genom; nya verktyg, standard och utbildning, vilket kommer att göra arbetet lättare för alla utövare inom rättsväsendet. Även forskargrupper kommer att dra nytta av ForMobile genom att de få tillgång till och insikt i den senaste informationen och teknikerna inom den mobila forensiska industrin. Som ett led i detta kommer också EU-medborgare att känna sig säkrare och betrakta Europa som en säkrare och trevligare plats att bo på.

"Införandet av verktygen, med stöd av de standardiserade processerna och relevant utbildning, innebär att brottsbekämpande myndigheter kommer att förbättra utredningskapaciteten. Genom att använda lösningar och metoder som inte funnits tidigare kommer de att kunna återställa bevis från krypterade mobiltelefoner och data lagrad i molntjänster. De kommer även att kunna införliva kunskap om klonade telefoner och antikriminaltekniska metoder i den rättsmedicinska utredningsprocessen. Brottslingar använder mobiltelefoner för att kommunicera, samordna, organisera och utföra olagliga aktiviteter. Det är absolut nödvändigt att brottsbekämpande myndigheter har sätt att; få tillgång till, avkoda och använda data som bevis - på ett säkert, etiskt och tillförlitligt sätt", säger Dirk Pawlaszczyk, projektledare för ForMobile.

Slut på projektet
När det 3-åriga ForMobile-projektet avslutas i juni 2022 har projektgruppen träffat externa intressenter under ett tvådagarsevenemang på Dutch Forensic Institute i Haag den 28:e och 29:e april för presentation av projektresultaten. Det slutliga resultatet och inlämnandet av den tekniska rapporten kommer att levereras i mitten av maj och det sista granskningsmötet äger rum i juni. När projektet avslutas har alla tre mål i projektet uppnåtts; standarden har publicerats, prototyper av verktyg är redo för exploatering och pilotutbildningen har genomförts framgångsrikt.

Cision