Micro Systemation AB: Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2022

2022-05-11 19:30:00
 • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

 • Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 • Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 250 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till styrelseordförande.

 • Att godkänna valberedningens förslag till revisorsarvode enligt godkänd räkning.

 • Att omvälja Bernt Ingman, Fredrik Nilsson och Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen. Nyval till styrelsen av Hanna Bilir och Rolf Rosenvinge. Bernt Ingman omväljs till styrelsens ordförande.

 • Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 • Att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram.

 • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.

 • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

 • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 • Att godkänna valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

/Styrelsen i maj 2022

Cision