I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons OBS! Våra politiska kommentarer är avsiktligt opartiska. Vi föredrar inget politiskt parti och ingen politiker, och bedömer den politiska utvecklingen enbart med avseende på potentiella ekonomiska och marknadsmässiga effekter. Enligt oss löper man annars risk för investeringsmisstag på grund av förutfattade politiska meningar.

Under årens lopp har investerare försökt skönja trender på börsen kopplade till tunga politiska händelser, som presidentvalet i USA. En del skenbara trender kan bero på ren slump, men Fisher Investments Norden anser att det finns mönster i börsavkastningen som kan ha en verklig koppling till mellanårsvalen i USA. Mellanårsvalen hålls i mitten av USA:s presidents fyraåriga ämbetsperiod, och gäller samtliga mandat i representanthuset och de mandat i senaten som går ut. Historiskt sett brukar presidentens parti tappa en del makt i de här valen, så kongressen hamnar i opposition mot presidenten. Detta leder till politiska låsningar under de sista två åren i presidentens ämbetsperiod, så det blir svårare att få igenom stora, kraftfulla reformer. Det är i allmänhet en medvind för börserna i USA.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

I den här artikeln går vi igenom hur presidentens ämbetscykel, mellanårsvalen och politiska låsningar i USA tenderar att påverka aktieavkastningen. Politiska drivkrafter är bara en bit av ett komplicerat pussel, så investerare bör alltid titta på andra faktorer också när de lägger upp en långsiktig investeringsstrategi, enligt Fisher Investments Nordens mening.

Hur USA:s presidents ämbetsperiod påverkar marknaderna

Om man tittar på den årliga avkastningen från S&P 500 (ett index med de 500 största börsbolagen i USA) för varje år i presidentens ämbetsperiod, som i tabellen nedan, kan man börja skönja vissa mönster. Till exempel är det oftare negativ avkastning de första och andra ämbetsåren än de tredje och fjärde ämbetsåren. Det tredje ämbetsåret – oavsett viket parti som presidenten tillhör – tenderar att ha positiv avkastning oftast och med högre marginal. De fjärde ämbetsåren är också positiva oftare än första och andra. Självklart är det börserna i USA som påverkas mest av valen i USA, men eftersom amerikanska bolag har så pass stort inflytande på den globala ekonomin sprider sig effekterna som ringar på vattnet världen över.

Avvikelse under USA:s presidents ämbetsperiod: årlig avkastning från S&P 500 1925–2022

fisher-tabell-nov

Källa: Global Financial Data, Inc., per 2022-08-03.

Vad är det som ligger bakom den här variationen i börsavkastningen?

Hur kan en så här pass konsekvent trend mellan första och andra halvan av presidentens ämbetsperiod uppstå? Fisher Investments Nordens tes: politiska låsningar. När den lagstiftande makten (kongressen) och verkställande makten (bland annat presidenten) i USA ligger hos två olika partier är det snudd på omöjligt för politikerna att enas om eller kompromissa kring omfattande reformer. Det minskar sannolikheten för att tunga reformer klubbas igenom. De förslag som faktiskt klubbas igenom tenderar att vara urvattnade. Den här bristen på politisk action må vara frustrerande för väljarna, men det tenderar att gynna aktier. Minskad politisk risk ger bolagen mindre att oroa sig för och mer visshet när de lägger upp tillväxtplaner. Å andra sidan kan nya, svepande reformer öka osäkerheten för näringslivet och skrämma upp investerarna. Så när tunga vallöften inte uppfylls tenderar börserna att gå bra.

Fisher Investments Norden vet att när politiker är ute och kampanjar fokuserar de gärna på de stora politiska frågorna och att ”fixa” de problem som de och deras väljare ser i samhället. I USA tenderar presidentens parti att även ha majoriteten i representanthuset och senaten under presidentens två första år vid makten, men det är mindre sannolikt under de två följande åren. Därför brukar de försöka få igenom så många kampanjlöften som möjligt under de två första åren.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Historiskt sett brukar den sittande presidentens parti tappa makt i kongressen i mellanårsvalen. Sedan 1946 har presidentens parti tappat mandat i representanthusen i alla utom ett mellanårsval, och i senaten i 13 av 19 val. (I två av valen blev det ingen förändring av antalet mandat i senaten.)

Fisher Investments Norden anser att de här förstärkta låsningarna är en faktor som lyfter aktieavkastningen under tredje och fjärde ämbetsåret för USA:s president. Eftersom politiker på bägge sidor ofta är ovilliga att kompromissa, och många börjar lägga mer fokus på kampanjarbetet, brukar både antalet och omfattningen av överraskande politiska reformer minska. Aktier kan gå bra i en miljö med minskad osäkerhet.

Politiska låsningar är inget som man bara hittar i USA heller. I de två stora marknaderna Frankrike och Tyskland präglas parlamenten av allt envisare koalitioner. Det minskar den politiska risken för internationella bolag och ger globala aktier en medvind. Oavsett om det rör sig om kongressen i USA eller olika europeiska parlament anser vi att ökade politiska låsningar är övervägande positivt för börserna världen över.

Väg in alla faktorer – inte bara valen

Som vanligt rekommenderar Fisher Investments Norden att man antar ett långsiktigt investeringsperspektiv. Sambanden mellan politik och marknadsavkastning är långt från garanterade, och de tar inte heller hänsyn till andra konjunkturs- och sentimentsbaserade drivkrafter som kan påverka börskurserna. Vi på Fisher Investments Norden anser visserligen att avvikelsen under USA:s presidents ämbetsperiod kan vara en kraftfull medvind för börserna i och utanför USA under det kommande året, men vi vill även påminna om att tålamod, disciplin och att hålla sig till sin långsiktiga strategi bör öka sannolikheten för att nå sina långsiktiga investeringsmål.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.