Aktie Meko har presenterat justerade finansiella mål inför tisdagens kapitalmarknadsdag. De uppdaterade finansiella målen indikerar att en nettoomsättning motsvarande cirka 19 miljarder kronor och ett justerat ebit om cirka 1,6 miljarder kronor ska uppnås under 2027, exklusive eventuella större strategiska förvärv.

Tidigare mål var att nå en omsättning om 15 miljarder kronor senast 2025 med ett justerat ebit-resultat på 1,5 miljarder kronor.

De långsiktiga finansiella målen fram till och med 2027 är en genomsnittlig årlig omsättningsökning på minst 5 procent, vilket är en upprepning men med tillägget att större strategiska förvärv inte ingår i målet.

Justerat rörelseresultat, ebit, ska visa en årlig tillväxt på minst 10 procent. Det målet är justerat från tidigare mål om en justerad rörelsemarginal om 10 procent årligen.

Nettoskuldsättningsmålet är oförändrat 2,0-3,0.

Utdelningspolicyn är fortsatt att 50 procent av resultatet efter skatt ska delas ut, men med förtydligandet att hänsyn ska tas till förvärvsmöjligheter, finansiell ställning, investeringsbehov och eventuella aktieåterköp.

”Genom att justera våra finansiella mål bekräftar vi både vår värdeskapande förmåga och tydliggör Mekos väg framåt mot långsiktigt ökad lönsamhet”, säger Pehr Oscarson, vd för Meko, enligt pressmeddelandet.

Mekos kapitalmarknadsdag hålls på tisdagen klockan 9.30-12.