MEDIVIR: EBITDA-RESULTATET BLEV -7,2 MLN KR 1 KV

2021-04-28 08:37:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat för det första kvartalet 2021 på -7,2 miljoner kronor (-20,7).

Nettoomsättningen uppgick till 9,9 miljoner kronor (7,3).

Resultatet efter skatt var -8,1 miljoner kronor (-23,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,5 miljoner kronor (-16,6) och de likvida medlen var vid periodens utgång 269 miljoner kronor.

Medivir förväntar sig kunna inleda en fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Miv-818 vid behandling av levercancer under det andra halvåret 2021.

"Pågående vaccinationsprogram till trots utgör covid-19-pandemin fortfarande en osäkerhetsfaktor när det gäller tidsplaner för kliniska prövningar men vi har hitintills lyckats genomföra våra studier utan alltför allvarliga förseningar och i dagsläget ser det ut som att även nästa del i fas 1b-studien ska kunna initieras som planerat under andra halvåret 2021", skriver avgående vd Yilmaz Mahshid i vd-ordet i rapporten.

Arbetet med att hitta en ersättare till Yilmaz Mahshid på vd-posten uppges vara i full gång, men ännu ej helt slutfört.Direkt-SE