MEDIVIR: EBITDA-RESULTATET BLEV -23,5 MLN KR 4 KV (NY)

2022-02-15 08:42:33

(Tillägg: de två sista styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett ebitda-resultat för det fjärde kvartalet 2021 på -23,5 miljoner kronor (-10,6).

Nettoomsättningen landade på 13,9 miljoner kronor (1,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 miljoner kronor (-1,0). Likvida medel och kortfristiga placeringar var vid periodens utgång 221 miljoner kronor (70,0).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2021.

Medivirs framtida investeringar avses huvudsakligen ske i kliniska läkemedelsprojekt inom onkologi, skriver bolaget under rubriken "Framtidsutsikter" i bokslutsrapporten. Styrelsen och ledningen bedömer att befintliga likvida medel är tillräckliga för att täcka bolagets behov för att slutföra pågående kliniska aktiviteter.

"Tack vare den finansiering som framgångsrikt genomfördes i början av året och tillförde bolaget cirka 223 miljoner kronor före transaktionskostnader går vi in i 2022 med resurser och affärsutvecklingsmöjligheter som ger goda förutsättningar att fortsätta det kliniska utvecklingsprogrammet för vårt spjutspetsprojekt fostroxacitabine bralpamide", skriver vd Jens Lindberg, som tillträdde sin post i januari.Direkt-SE