MedCap AB (publ) offentliggör slutligt utfall i det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i AdderaCare

2023-01-10 14:30:00

MedCap AB (publ) ("MedCap AB") offentliggjorde den 17 november 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare för 3,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom Abilia Sverige Holding AB, org. nr. 556682-1251 ("Abilia"), ett dotterbolag till MedCap AB (MedCap AB och Abilia benämns gemensamt "MedCap"). Den 23 december 2023 offentliggjorde MedCap AB att Erbjudandet preliminärt accepterats i sådan utsträckning att MedCap innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare samt att MedCap därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptfristen till och med den 9 januari 2023. Efter den förlängda acceptfristen har Erbjudandet accepterats i sådan utsträckning att MedCap efter Erbjudandets genomförande innehar cirka 97,16 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare. MedCap förlänger inte acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är nu avslutat.

Slutligt utfall i Erbjudandet

Under den initiala acceptfristen som löpte ut den 23 december 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 31 885 385 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 94,57 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare. Under den förlängda acceptfristen som löpte ut den 9 januari 2023 har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande ytterligare 873 958 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 2,59 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare.

MedCap innehade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet inga aktier i AdderaCare. Efter avslutat Erbjudande innehar MedCap 32 759 343 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 97,16 procent av aktierna och av rösterna i AdderaCare. Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in under den förlängda acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 16 januari 2023.

MedCap har inte förvärvat aktier i AdderaCare utanför Erbjudandet. MedCap innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot AdderaCares aktier.

Tvångsinlösen och avnotering

MedCap har den 3 januari 2023 påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i AdderaCare. Styrelsen i AdderaCare har ansökt om avnotering av AdderaCares aktier från Nasdaq First North Growth Market och sista dag för handel är den 20 januari 2023.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till MedCap i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: www.medcap.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, MedCap AB

Tel: 46 704 269 262, e-post: anders.dahlberg@medcap.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av MedCap, genom ovanstående kontaktpersons försorg, i enlighet Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande 2023-01-10 14:30 CET.

Cision