MedCap AB: MedCap offentliggör det slutliga utfallet i sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i AdderaCare

2022-12-27 14:30:00

MedCap AB (publ) ("MedCap AB") offentliggjorde den 17 november 2022 ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") att överlåta samtliga sina aktier i AdderaCare för 3,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom Abilia Sverige Holding AB, org. nr. 556682-1251 ("Abilia"), ett dotterbolag till MedCap (MedCap AB och Abilia benämns gemensamt "MedCap"). Den 23 december 2023 offentliggjorde MedCap AB att Erbjudandet preliminärt accepterats i sådan utsträckning att MedCap innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare samt att MedCap därmed fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptfristen till den 9 januari 2023. MedCap offentliggör nu det slutliga utfallet efter den initiala acceptfristen.

Slutligt utfall i Erbjudandet efter den initiala acceptfristen

MedCap innehade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet inga aktier i AdderaCare. Vid utgången av den initiala acceptfristen den 23 december 2022 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerade 31 885 385 aktier i AdderaCare, motsvarande cirka 94,57 procent av aktierna och rösterna i AdderaCare.

MedCap har inte förvärvat aktier i AdderaCare utanför Erbjudandet. MedCap innehar inte heller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot AdderaCares aktier.

Redovisning av likvid för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet till och med den 23 december 2022 kommer att påbörjas den 2 januari 2023.

Förlängning av acceptfristen

För att ge de aktieägare som inte accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet, har MedCap beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 9 januari 2023 kl. 17.00 CET. Redovisning av likvid för de aktier som lämnas in under den förlängda acceptfristen beräknas påbörjas omkring den 16 januari 2023.

MedCap kan under den förlängda acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i AdderaCare. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med tillämpliga svenska lagar och regler.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå KB är legal rådgivare till MedCap i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: www.medcap.se

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, MedCap

Tel: 46 704 269 262, e-post: anders.dahlberg@medcap.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av MedCap genom ovanstående kontaktpersons försorg, i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-12-27 14:30 CET.

Cision