MedCap AB: Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AdderaCare offentliggjord

2022-12-01 08:30:00

MedCap AB (publ) ("MedCap") offentliggjorde den 17 november 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB (publ) ("AdderaCare") att överlåta samtliga aktier i AdderaCare för 3,60 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom Abilia Sverige Holding AB, org. nr. 556682-1251, ett dotterbolag till MedCap.
Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på MedCaps webbplats (www.medcap.se) och på Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/emission/adderacare2022). En förtryckt anmälningssedel och ett förfrankerat svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare i AdderaCare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB per den 2 december 2022, med förbehåll för gällande erbjudanderestriktioner.

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 2 december 2022 och avslutas den 23 december 2022 (men kan komma att förlängas). Utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 2 januari 2023, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller MedCap i annat fall beslutar att fullfölja Erbjudandet.
Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet är tillgänglig på: https://medcap.se/

Anders Dahlberg, verkställande direktör, MedCap

Tel: +46 704 269 262, e-post: anders.dahlberg@medcap.se

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Om MedCap

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av MedCap och kontaktpersonen ovan i enlighet Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-12-01 08:30 CET.

Cision