MBRS: AVYTTRAR HELÄGDA DOTTERBOLAGET WE ARE SPIN DYE

2022-12-30 08:46:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MBRS Group har ingått avtal om att avyttra det helägda fashion tech-bolaget We are Spin Dye, eller WRSD, till Agenture Apparel i Hongkong.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen utgörs främst av en tilläggsköpeskilling som är baserad på WRSD:s förväntade finansiella utveckling under 2024, vilken MBRS bedömer ha potential att uppgå till ett "signifikant belopp".

Avyttringen sker som ett resultat av de makroekonomiska effekter som bland annat pandemin och kriget i Ukraina medfört, som kraftigt påverkat efterfrågan på bolagets teknologi.

"…intresset att investera i hållbara processer har klingat av i takt med att den makroekonomiska utvecklingen har försämrats", heter det.

Avyttringen av WRSD kommer inte att påverka koncernens finansiella ställning i någon större utsträckning, då bolagets storlek i förhållande till koncernen inte är signifikant, enligt bolaget.

Köparen Agenture Apparel är en mångårig leverantör till We are Spin Dye och bedöms med sitt geografiska läge och position i försörjningskedjan ha möjlighet att fortsätta utveckla WRSD till lönsamhet, är budskapet.

We are Spin Dye noterades ursprungligen på handelsplattformen NGM Nordic SME vintern 2020/2021 och har sedan dess varit inblandade i ett antal strukturaffärer. I januari 2022 bytte bolaget namn MBRS.Direkt-SE