Malmbergs: Halvårsrapport januari - juni 2021

2021-08-25 12:15:00
Halvårsrapport i sammandrag
  • Intäkterna uppgick till 295 195 (284 852) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 20 838 (11 055) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 20 450 (8 401) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 16 419 (6 547) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,05 (0,82) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 21 375 (31 445) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2021 till 295 195 (284 852) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till  20 450 (8 401) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11,5 (10,6) procent och soliditeten uppgick till 65,1 (58,7) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,05 (0,82) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2021 uppgick till 196 123 kkr jämfört med 201 082 kkr den 30 juni 2020. Den 31 december 2020 uppgick varulagret till 186 666 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2021 uppgick till 12 552 (4 503) kkr, varav 10 000 kkr avser placering i värdepapper.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 21 375 (31 445) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2021 till 95 413 kkr jämfört med 88 538 kkr 30 juni 2020 och 118 207 kkr 31 december 2020. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (75 000) kkr den 30 juni 2021.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 172 (173) personer den 30 juni 2021. Den 31 december 2020 var antalet anställda 176 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 245 093 (235 913) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 15 228 (6 647) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2020, sid 20, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som tidigare och samma principer har tillämpats som beskrivs i årsredovisningen för 2020.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2020 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2021. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2021 eller senare väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Covid-19
Coronapandemin fortsätter liksom tidigare att påverka verksamheter och människor - även om vaccinationen har satt fart och gett framtidstro. Definierade risker såsom avbrott i logistikkedjan, leverantörsrisker och medarbetarrisker har fortsatt kunnat hanterats inom befintlig organisation utan några väsentliga störningar av verksamheten. Hur pandemin fortsatt kommer att påverka Malmbergs är svårt att bedöma. Styrelsen tillsammans med företagsledningen följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och föreskrifter.

Kumla den 25 augusti 2021
Malmbergs Elektriska AB (publ)
Johan Folke
Styrelseledamot och VD                                                                                                                              

Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

 

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 klockan 12.15 CET.

Malmbergs Elektriska AB (publ)    Box 144    692 23  Kumla    tel 019-58 77 00    Org nr 556556-2781     www.malmbergs.com

Cision