Malmbergs årsstämma 2021

2021-04-27 14:15:00
Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) tisdagen den 27 april 2021 fattades följande beslut:
  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 29 april 2021. Utbetalning beräknas kunna ske tisdagen den 4 maj 2021.

  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan Folke, Pernilla Folke, Conny Svensson, Inger Carlsson och Ulf Gejhammar. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till årsstämman.

  • Till revisionsföretag valdes på ett år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.

  • Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt ersättningsrapport 2020.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats.

Kumla den 27 april 2021

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-587700.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hong Kong. Vi arbetar med försäljning av produkter såsom belysning, installationsmateriel, kabel, billaddare, solceller, vvs, data, verktyg och arbetskläder. Vår företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.
_______________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)       Org nr: 556556-2781
Box 144       Tel: 019-58 77 00
692 23  Kumla      
www.malmbergs.com        E-mail: info@malmbergs.com

    
                                                                                                 

Cision