Lyko Group AB: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I LYKO GROUP AB (PUBL)

2021-04-23 10:45:00

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2020. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson samt att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko och Lovisa Hamrin och nyvälja Håkan Håkansson.

Årsstämman beslutade att omvälja Ernst & Young AB till Bolagets revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Jonas Svensson kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 300 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, oförändrat med 150 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, anta en ny bolagsordning med ändring av styrelsens säte från Stockholm till Vansbro, tillägg för att tillåta att bolagsstämma kan hållas i den ort styrelsen har sitt säte eller i Stockholm, vissa mindre språkliga justeringar utan sakliga ändringar och införandet av en ny paragraf som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 10:45 den 23 april 2021.

Cision