Aktie Oljebolaget Lundin Energy kommer för det fjärde kvartalet 2021 att redovisa prospekteringskostnader om cirka 20 miljoner dollar före skatt och en valutakursförlust om cirka 84 miljoner dollar. Det framgår av en finansiell uppdatering från bolaget.

Prospekteringskostnaderna kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 16 miljoner dollar.

Den norska kronan var stabil gentemot den amerikanska dollarn och euron försvagades med cirka två procent gentemot dollarn under det fjärde kvartalet 2021, uppger bolaget med anledning av valutakursförlusten.

Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Energy ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick till 72,8 miljoner dollar under det fjärde kvartalet 2021, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part om 72,5 miljoner dollar. En bruttovinst om 0,3 miljoner dollar avseende denna tredjepartsförsäljning kommer därmed att redovisas för det fjärde kvartalet 2021. Försäljning och köp av olja från tredje part kommer att redovisas under avyttrad verksamhet.

Lundin Energys nettoskuld uppgick till 2,7 miljarder dollar per den 31 december 2021, vilket ger en tillgänglig likviditet om 2,0 miljarder dollar inom den befintliga kreditfaciliteten och likvida medel, framgår det vidare av uppdateringen från bolaget.

I december 2021 blev det känt att Lundin Energy ingått ett avtal med norska oljebolaget Aker BP, enligt vilket Aker BP kommer att absorbera Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet genom en fusion. Innan fusionen slutförs kommer aktierna i bolaget som innehar Lundin Energys prospekterings- och produktionsverksamhet att delas ut till Lundin Energys aktieägare, heter det. Lundin Energy kommer därmed att redovisa sin prospekterings- och produktionsverksamhet som avyttrad verksamhet i koncernens resultaträkning och de tillgångar och skulder som hänförs till den avyttrade verksamheten kommer att redovisas som tillgångar och skulder för utdelning.

När transaktionen med Aker BP är slutförd kommer den kvarvarande verksamheten inom förnybar energi att vara skuldfri, med en kassalikviditet om 130 miljoner dollar för att täcka investerings- och rörelsekapitalbehov. Verksamheten inom förnybar energi förväntas att uppnå ett positivt fritt kassaflöde från slutet av 2023, då alla projekt för förnybar energi är fullt utbyggda och har tagits i drift.

Lundin Energys rapport för det fjärde kvartalet 2021 kommer att publiceras tisdagen den 1 februari 2022 klockan 07.30.

”Till följd av den föreslagna transaktionen med Aker BP som meddelades den 21 december 2021, kommer Lundin Energy inte att hålla någon kapitalmarknadsdag 2022. Ledningen kommer i stället att presentera 2021 års resultat och ge en verksamhetsuppdatering för 2022 via en webbsändning den 1 februari 2022 klockan 14.00”, skriver Lundin Energy.