Starkt resultat av Lundbergs

Publicerad 2016-05-26 12:26

Rapport Investmentbolaget Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 6 655 miljoner kr för det första kvartalet 2016 (1 230). Resultatet per aktie hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till 49,20 kr (6,33).

Koncernens nettoomsättningen uppgick till 4 897 miljoner kr (5 389).

Resultat efter finansiella poster blev 7 110 miljoner kr (1 551). Resultat efter finansiella poster exklusive nedskrivningar, reverseringar och orealiserade värdeförändringar uppgick till 6 254 miljoner (1 062). I resultatet ingår redovisningsmässiga effekter av att Industrivärden övergått att redovisas som intresseföretag med 5 112 miljoner.

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 465 kr. Den 24 maj var substansvärdet 474 kr per aktie.