Loomis AB: Loomis årsstämma 2022

2022-05-04 18:48:14

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutades om utdelning om 8,50kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 6 maj 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 11maj2022.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jeanette Almberg, Lars Blecko, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug och Johan Lundberg. Till ny ledamot valdes Santiago Galaz. Till styrelsens ordförande omvaldes Alf Göransson.

Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 4 570 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 100000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 470 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 250 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 50000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete

Stämman beslutade om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete. Den beslutade justeringen innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna istället för de fem röstmässigt största aktieägarna. I övrigt är instruktionerna oförändrade.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Protokoll från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats.

4 maj 2022

Cision