Litium Q2 rapport 2022: Fortsatt stabil tillväxt och genombrott internationellt

2022-07-21 08:01:01
Perioden 1 april - 30 juni 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-06-30 till 67,2 MSEK (56,5 MSEK per
2021-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (21,7 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 12,7 % till 16,7 MSEK (14,8 MSEK) med en bruttomarginal på 69,2 % (70,0 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (14,2 MSEK) vilket motsvarar 97,5 % (95,9 %) av nettoomsättningen. 87,5 % (88,0 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 12,5 % (12,0%) avsåg rörliga intäkter.  
 • EBITDA uppgick till -0,8 MSEK (-0,8 MSEK) och resultatet före skatt var -4,0 MSEK (-3,4 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,05 SEK (-0,06 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till
-0,24 SEK (-0,24 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 5,5 MSEK (5,1 MSEK), en ökning med 8,3 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 28,7 MSEK (21,1 MSEK).

 

Perioden 1 januari - 30 juni 2022
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2022-06-30 till 67,2 MSEK (56,5 MSEK per 2021-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (21,7 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 16,3 % till 31,7 MSEK (27,3 MSEK) med en bruttomarginal på 68,6 % (68,3 %).
 • De repetitiva intäkterna uppgick till 30,7 MSEK (26,3 MSEK) vilket motsvarar 97,1 % (96,5 %) av nettoomsättningen. 86,1 % (85,8 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 13,9 % (14,2%) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (-4,0 MSEK) och resultatet före skatt var -8,7 MSEK (-9,2 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,17 SEK (-0,28 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till
-0,63 SEK (-0,64 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 11,7 MSEK (11,5 MSEK), en ökning med 1,4 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 28,7 MSEK (21,1 MSEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2022-06-30 till 67,2 MSEK (56,5 MSEK) vilket motsvarar en tillväxt på 18,8 % (21,7 %). Trots det oroliga världslägets påverkan på rörliga avtalsintäkter uppvisar vi en stark tillväxt under kvartalet.

Litiums introduktion av Litium Commerce Cloud i slutet av 2021 innehöll förutom en ledande och flexibel e-handelsplattform byggd på den senaste tekniken, även en ny tillväxtbaserad prismodell. Under en övergångsfas, när befintliga kunder byter till nya modellen, kan bolagets ARR tillfälligt påverkas negativt beroende på sättet som ARR beräknas. Fasta avtalsintäkter som ARR-modellen räknar in 12 månader framåt, växlas delvis ut mot rörliga parametrar som i modellen istället ses 12 månader bakåt i tid. Detta kan vid införandet ge en minskad ARR, beroende på avtalsstrukturen i respektive kundförhållande. Effekten, om den uppstår, är tillfällig och bolagets bedömning är att utfallet totalt sett kommer att påverkas positivt av den nya prismodellen.

Litium har fortsatt tillväxtfokus och följer tidigare kommunicerade mål. För att optimera Litiums möjligheter till skalbar och hög tillväxt, samtidigt som vi förhåller oss till nya externa faktorer, väljer vi dock att framåt inte kvantifiera våra finansiella mål. Grafen nedan visar ARR-utvecklingen de senaste 10 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Kallelse till årsstämma i Litium AB (publ)

Den 5 april går kallelse till årsstämman ut. Stämman hålls den 5 maj 2022 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Litium utser ny CFO

Den 21 april meddelar Litium att Elin Roglar har utsetts till ny CFO från den 1 maj. Elin har under flera år varit redovisningschef för bolaget.

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

Den 5 maj publiceras kommunikén från årsstämman i Litium.

Litium släpper ny studie: Hög förväntan på tillväxt i den digitala handeln mellan företag

Den 18 maj släpper Litium sin årliga rapport om digital handel inom B2B för sjätte gången, Nordic Digital Commerce in B2B 2022.

Litium vinner kund i USA

Den 19 juni kommunicerar Litium att en stor amerikansk distributör av byggmaterial, med verksamhet i över 20 delstater, har valt Litiums plattform som nav i sin nya e-handelslösning. Litium har därmed vunnit sin första kund i USA.

Vd har ordet

Litium utvecklas fortsatt starkt trots det tuffare marknadsklimatet. Under andra kvartalet 2022 växte vår ARR med 19 % upp till 67,2 MSEK (56,5 MSEK), primärt drivet av nya B2B-affärer och expansioner inom B2C. Ett fint kvitto på att vår snabba, kraftfulla och flexibla e-handelsplattform levererar det värde och den avkastningsförmåga som efterfrågas i marknaden.  

Litium är byggt för att kunna skala ut på en global scen. Plattformen är designad för att driva effektiv digital försäljning världen över och distribueras till marknaden via vårt starka partnernätverk vilket ger stor valfrihet för kunden. Modellen ger oss både potential och förmåga att växa utan gränser. Därför känns det extra bra att vi under kvartalet fått ytterligare bevis på modellens styrka genom att teckna avtal med vår första amerikanska kund. Helt i linje med våra tillväxtplaner och det här genombrottet banar väg för fler affärer framåt.

EBITDA landar i nivå med föregående år och är förbättrad under första halvåret. Vi växer med ökat lönsamhetsfokus och siktar på att redovisa ett positivt rörelseresultat inom tolv månader. Befintlig kassa kommer att ta oss till ett läge med positivt kassaflöde där Litium sen kan växa vidare med en självfinansierad tillväxtmotor.

Under kvartalet har handeln fortsatt möta utmaningar i varuförsörjningskedjor och skiftande efterfrågan på grund av inflationstrycket. Marknadsdata visar på minskande försäljningsvolymer i konsumenthandeln generellt och den digitala handeln är mest påverkad då den även möter höga pandemidrivna jämförelsetal. När vi blickar framåt indikerar olika framtidsindex och prognoser att det makroekonomiska läget sannolikt blir värre innan det blir bättre. För Litium finns dock en stor positiv motvikt till det allmänt dystra läget. Målmarknaden drivs i grunden av en strukturell förändring och vi är rätt positionerade för att möta den digitala transformationen inom B2B, vilket gör oss mindre känsliga för det inflationstryck som nu påverkar marknaden i stort.

Jag kan med glädje konstatera att allt fler partners och kunder väljer Litium som plattform när man vill bygga sin kommersiella framgång. Tillsammans med våra marknadsledande lösningspartners har vi gjort fler affärer med nya och befintliga kunder i första halvåret 2022 än någon motsvarande period tidigare. Vi tackar för förtroendet att få leverera tekniken som ni bygger era fantastiska kundupplevelser på och applåderar er framfart.

Vår egen och våra kunders fina utveckling har nu också gjort att Litium passerat milstolpen 20 miljarder SEK i såld volym på årsbasis genom plattformen. Kul, men bara början. Vi fortsätter investera i resurser, partnerskap och produktutveckling för att stärka erbjudandet och vår internationella närvaro. Litium rising.

//Patrik

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ner som pdf på www.litium.se/investor-relations under rapporter.

Idag klockan 11:00 presenterar vd Patrik Settlin Q2 rapporten för 2022 digitalt. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning som du hittar här: https://content.litium.se/q2-2022

Delårsrapport Q3 2022 publiceras den 27 oktober 2022.

Cision