LightAirs VD berättar om bolaget

2022-12-01 12:00:00

Den 30 november 2022 medverkade LightAir på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen Stockholm. Lars Liljeholm presenterade LightAir och svarade på frågor om bolaget.

Presentationen finns tillgänglig i efterhand på webben via YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=AfXVQshogy4) och www.aktiespararna.se/tv/lightair-stora-aktiedagen-stockholm-30-november-2022.

LightAirs VD har även blivit intervjuad av FinWire. Se intervjun på YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7vUcv4nUQQY).

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse inom kontor, skolor och industrier. Ren luft bidrar till ökad produktivitet och en hälsosammare miljö, med minskade produktionsbortfall och lägre sjukfrånvaro. Inom just den industriella målgruppen återfinns ofta en betydligt större medvetenhet och synliggjorda problem gällande små och ultra-fina partiklar i inomhusluften, orsakandes problem för såväl människors som maskiners välbefinnande. Utöver konkreta fördelar med effektiv och tystlåten luftrening så har LightAirs patenterade teknologier stora konkurrensfördelar gällande de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men främst genom låg energiförbrukning.

LightAir genomför nu en företrädesemission om totalt 24,7 miljoner SEK där cirka 85 procent är säkerställt med teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsperioden pågår fram till och med den 13 december med teckningskursen 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption av serie TO 2. Rådgivare är Stockholm Corporate Finance och mer information samt material kring emissionen återfinns via www.lightair.com/sv/investor-information/emission-2022/.

Cision