LightAirs emission för förvärv av patent och rättigheter är registrerad hos Bolagsverket

2022-03-22 10:00:00

Genom emissionen har aktiekapitalet ökat med 750 000 SEK till 79 308 420 SEK och antalet aktier har ökat med 500 000 till 52 872 280 aktier.

Som framgår av pressmeddelande från LightAir AB (publ) ("LightAir") den 25 februari 2022 har LightAir ingått ett avtal med Eurus AirTech AB och närstående till detta bolag att förvärva patent och rättigheter rörande CellFlow-teknologin i samband med förvärvet av bolaget Cair AB. Den extra bolagsstämman den 16 mars 2022 gav styrelsen ett bemyndigande för förvärv av patent och rättigheter. Styrelsen beslutade den 18 mars 2022 om emission av 500 000 aktier med stöd av stämmans bemyndigande. Förvärvet av patent och rättigheter skapar förbättrad kontroll då CellFlow-teknologin sedan länge är en viktig beståndsdel i LightAirs samlade erbjudande.

Sammantaget innebär förvärvet av Cair AB tillsammans med patent och rättigheter att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med stor potential. 

En mer utförlig beskrivning av förvärvet framgår av pressmeddelande den 25 februari 2022.

Bemyndigande till styrelsen för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika kvarstår

Den extra bolagsstämman den 16 mars 2022 beslutade även att bemyndiga styrelsen att utge ytterligare en tilläggsköpeskilling till Eurus AirTech AB mot betalning av 500 000 nya aktier i LightAir avseende förvärv av rättigheter som ger LightAir rätt att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kvittning eller apport. Stämman beslutade att bemyndigandet ska gälla som längst till och med årsstämman.

Cision