LightAir offentliggör informationsmemorandum avseende kommande företrädesemission

2022-11-28 18:30:00

LightAirs informationsmemorandum (https://mb.cision.com/Public/14919/3674242/8c592118b93a6fdd.pdf), anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se, från och med den 29 november 2022. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter var den 25 november 2022. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

LightAir Informationsmemorandum Företrädesemission 2022 (https://mb.cision.com/Public/14919/3674242/8c592118b93a6fdd.pdf)

Cision