LightAir genomför emission av aktier för ersättning i samband med företrädesemissionen

2022-12-22 17:00:00

Garanterna i Företrädesemissionen hade, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att antingen erhålla garantiersättningen i kontant form eller i nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta beslutade den extra bolagsstämman den 22 november 2022 om emissionsbemyndigande till styrelsen för garantiersättning. Med stöd av detta bemyndigande fattade styrelsen den 22 december 2022 beslut om emission av 714 283 aktier till garanter som valt att erhålla sin ersättning i aktier. Styrelsen använde även bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022 för att fatta beslut om emission av 200 000 aktier för ersättning i samband med Företrädesemissionen. Sammanlagt har 914 283 nya aktier tecknats och tilldelats i emissionerna för ersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden 7-14 december 2022. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 10 procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,9 MSEK. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla LightAirs avtalsförpliktelser och för att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala ersättning i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.

Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom emissionerna för ersättning ökar antalet aktier med 914 283 aktier, från 82 833 238 aktier till 83 747 521 aktier, och aktiekapitalet ökar med 457 141,50 SEK, från 41 416 619 SEK till 41 873 760,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Som tidigare kommunicerats har Företrädesemissionen tecknats till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut.

Cision