LightAir AB (publ) kallar till årsstämma

2022-05-30 20:00:00

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2022,

dels                 anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast tisdagen den 21 juni 2022 eller anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är LightAir tillhanda senast tisdagen den 21 juni 2022. Anmälan kan göras:
  • per e-post till bolagsstamma@lightair.com,eller
  • per post till Sandkilsvägen 13, 184 42 Åkersberga

(märk kuvertet "LightAir AB, bolagsstämma").

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara LightAir tillhanda i god tid före stämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till stämman.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska bifogas poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare måste begära att förvaltaren gör sådan registrering i god tid. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2022, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan stämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com.Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 21 juni 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

Förslag till dagordning

1.  Stämmans öppnande.

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Val av en eller två justerare.

4.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.  Godkännande av dagordningen.

7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.  Beslut om:

     a.  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

     b.  dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

     c.  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna.

11. Val av styrelse och revisor eller revisorer.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika

14. Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner.

15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår val av styrelseordförande Ulf Lindstén som ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och anmälda närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att årets förlust om -19 499 019 kr ska täckas genom ianspråktagande av överkursfonden och balanserat resultat och att återstående belopp om 27 702 360 kr ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att en revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med totalt 350 000 kr exkl. sociala avgifter, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla 100 000 kr vardera. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lindstén, Lars Liljeholm och Peter Holmberg. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindsten föreslås väljas om till styrelseordförande.

Valberedningen förslår nyval av revisionsbolaget BDO AB som revisor med Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor. Tommy Mårtensson har avböjt omval.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagsordningen för att kunna hålla bolagsstämma även i Österåkers kommun.

Styrelsen föreslår att följande införs i bolagsordningen i § 8 (ändring i fetstil):

Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, även hållas i Solna kommun och Österåkers kommun.

Beslut om bemyndigande till styrelsen för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att utge en tilläggsköpeskilling till Eurus AirTech AB mot betalning av 500 000 nya aktier i LightAir AB (publ) avseende förvärv av rättigheter som ger LightAir AB (publ) rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kvittning eller apport. Bemyndigandet ska gälla som längst till och med årsstämman 2023.

Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning ska ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska kunna resa rörelsekapital, resa kapital för fortsatt expansion och förvärva bolag. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Om emission sker mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga, dock att marknadsmässig emissionsrabatt får ges, och att antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, inte får överstiga 30 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

ÖVRIG INFORMATION

Valberedningen

Valberedningen består av Göran Wikström (ordförande), Andrzej Loreth och Ilija Batljan som tillsammans företräder aktieägare med cirka 44 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Antal aktier

I LightAir finns totalt 52 872 280 aktier med en röst vardera, således totalt 52 872 280 röster. Aktiekapitalet är 79 308 420 SEK. Aktiens kvotvärde är 1,50 SEK.

Handlingar inför stämman

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2022

LightAir AB (publ)
Styrelsen

Cision