LIGHT AIR: VILL TA IN INITIALT 25 MLN KR I FÖRETRÄDESEMISSION (NY)

2022-10-24 08:24:09

(Tillägg: från andra meningen i femte stycket. Ordet företrädesemission i rubriken ändrat till nyemission av utrymmesskäl i rubriken)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Light Air, som utvecklar och säljer luftrenare, har beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 22 november och omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från bland andra Ilija Batljan, Göran Wikström och fonden Exelity.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra Light Air cirka 24,7 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 miljoner kronor.

Teckningskursen är 1:40 kronor per unit, motsvarande 0:70 kronor per aktie. Light Airs aktieägare erhåller en uniträtt för varje befintlig aktie.

Light Airs fokus framåt är inriktat mot förvärv som strategiskt stärker försäljningskanaler, omsättning och kassaflöde i kombination med organisk tillväxt, skriver bolaget angående bakgrund och motiv till emissionen.

"Denna framåtriktade satsning kräver kapitaltillskott för att exekvera den redan inledda strategiomsvängningen mot Professional Solutions fullt ut", skriver Light Air.

Kapitalanskaffningen ska även delvis nyttjas för att säkerställa genomförandet av ett mindre antal förvärv som gynnar bolagets utveckling gällande omsättning, kassaflöde och/eller försäljningskanaler, heter det vidare. Light Air planerar att genomföra ett eller två förvärv av bolag med försäljningsorganisationer för att erhålla omsättning och erhålla omsättning och positivt kassaflöde. I skrivande stund finns två uttalade förvärvskandidater under utvärdering, skriver Light Air.Direkt-SE