Rapport Upplevelsebolaget Moment Groups omsättning trefaldigades under kvartalet men är fortfarande klart under de nivåer som var före pandemin. Bolaget fortsätter att gå med förlust även om den minskade. 

Moment Groups nettoomsättning under det tredje kvartalet 2021 uppgick till 92 miljoner kronor (31). Omsättningen för motsvarande period 2019, det vill säga innan coronarestriktioner, uppgick till 146 miljoner kronor.

Under kvartalet har stöd om 6 miljoner kronor (8) intäktsförts som Övrig rörelseintäkt.

Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till -16 miljoner kronor (-68). Justerat ebit för innevarande period uppgick till -17 miljoner kronor och har justerats för redovisad intäkt avseende återbetalning AGS om 4 miljoner kronor samt en avsättning om 2 miljoner kronor.

Under det tredje kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 30 miljoner kronor (-22). Förbättringen beror till stor del på försäljning av biljetter som innebär att förutbetalda biljettintäkter vid kvartalets utgång uppgår till 94 miljoner kronor (50).

”Kvartalet har präglats av att flertalet av verksamheterna öppnat upp i takt med att restriktionerna successivt lättat. Som en jämförelse kan vi konstatera att omsättningen i kvartalet ökade markant jämfört med föregående år men landade ändå 40 procent lägre än motsvarande kvartal 2019. Sedan den 29 september är restriktionerna glädjande nog helt borttagna för såväl Sverige och Norge som Danmark och därmed har samtliga verksamheter kunnat öppna upp fullt ut igen efter att merparten tvingats hålla helt stängt i 18 månader”, kommenterar Martin du Hane, tillförordnad vd.