LAMMHULTS: OMSÄTTNINGEN STEG JMF I FJOL, MINSKADE JMF PRE-COVID

2022-07-15 14:13:53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lammhults Design Groups omsättning ökade drygt 21 procent i det andra kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol som var påverkad av negativa marknadseffekter, främst orsakade av covid-19.

I jämförelse med andra kvartalet 2019, vilket är den senaste jämförelseperioden utan pandemins negativa effekter, minskade omsättningen med drygt 8 procent.

"Koncernen utmanades fortsatt av ökade material-, energi- och transportkostnader under perioden samtidigt som det sker eftersläpningar i prisjusteringar mot kund. Detta då ledtid från erhållen kundorder till kundleverans är relativt lång i förhållande till den inflationstakt som råder för tillfället samt att det uppstår prisförskjutningar i sedan tidigare ingångna kundavtal", skriver bolaget i sin delårsrapport.

För att motverka marginalerosion pågår det ett kontinuerligt arbete med att höja priserna och samtidigt förbli konkurrenskraftiga samt att effektivisera försörjningskedjan, uppger Lammhults vidare.

Bolaget konstaterar att, trots ökade inköpspriser och eftersläpningar i prisjustering till kund, försämrades bruttomarginalen endast svagt jämfört med samma period föregående år och uppgick till 33,0 procent (33,2).

Bruttomarginalen belastades med prishöjning i material- och fraktkostnader, men detta kompenserades med positiv volymeffekt från ökad omsättning på indirekta kostnader samt sedan tidigare genomförda effektiviseringsåtgärder.Direkt-SE