Rapport SKF redovisar ett resultat som var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Omsättningen kom däremot in över förväntan. 

SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.260 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.405 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 20 prognoser inför rapporten.

I resultatet ingår +334 miljoner kronor i engångsposter, mot snittförväntan om -150 miljoner.

Försäljningen blev 20.986 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 20.123 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2021 föreslås bli 7:00 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 7:15 kronor. Året innan var utdelningen 6:50 kronor per aktie.

Ökad kostnadsinflation

SKF förväntar sig en organisk försäljningstillväxt med ett lågt ensiffrigt tal under det första kvartalet 2022. Industriverksamheten förväntas öka medan fordonsverks-verksamheten förväntas minska.

Det framgår av delårsrapporten för det fjärde kvartalet.

För helåret 2022 förväntar sig SKF en organisk försäljningstillväxt med 5–10 procent.

”Under fjärde kvartalet arbetade vi hårt med att mildra den ökande kostnadsinflationen som har fortsatt att accelerera. Totalt sett kunde vi kompensera för ungefär 700 av de 1.660 miljoner kronor i kostnadsökningar, vilket inte är en tillfredsställande nivå”, skriver SKF:s vd Rickard Gustafson i delårsrapporten.

”Med tanke på den fortsatta och exceptionellt höga kostnadsinflationen genomför vi nu ytterligare övergripande prisökningar och fortsätter att fokusera på kostnadseffektivitet, eftersom vi under året räknar med fler flaskhalsar i leveranskedjan. Det är en nödvändig åtgärd för att skydda vår verksamhet och kunna fortsätta investera i innovation och produktutveckling, så att vi bättre kan stödja våra kunder”, uppger han.

Nytt strategiskt ramverk

SKF har satt ett nytt strategiskt ramverk och en decentraliserad organisation, och ökar därmed takten i resan mot att bli en ännu mer innovativ, tillväxtfokuserad och lönsam industriaktör.

SKF ska bland annat investera i industrier och produkter där SKF kan tillföra betydande kundvärde, upprätta en decentraliserad styrmodell, etablera en självständig fordonsverksamhet, öka fokus på teknikutveckling i prioriterade industrier samt påskynda digitalisering och regionalisering av värdekedjan.

SKF:s strategi innebär bland annat att jobba mot att till 2030 växa snabbare och fördubbla sin affär, med förbättrade marginaler.

”Vi har ambitiösa planer för framtiden. Med det sagt så sjösatte koncernen uppdaterade finansiella mål för bara ett år sedan, och vi vill leverera på våra befintliga åtaganden innan vi ändrar dem”, kommenterar vd Richard Gustafson.

För att kunna leverera på tillväxtplanen har SKF identifierat fyra fokusområden, bland annat ökat fokus på innovation och teknikutveckling och SKF kommer ”över tid” öka FoU-investeringar med cirka 50 procent. Vidare ska bolaget arbeta mot digitalisering av hela värdekedjan, fortsätta investera i automatisering och regionalisering samt införa en decentraliserad organisationsstruktur med tydligt ansvar.