Lagercrantz Group: Lagercrantz förvärvar Tykoflex

2022-12-21 14:20:00

"Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Tykoflex till Lagercrantz. Tykoflex har en stark position på marknaden för produkter till fiberoptiska nätverk. Vi ser stor potential i Tykoflex unika produkter och kunnande av avancerade produkter för kapsling och skarvning av främst fiber, som grund för fortsatt geografisk expansion", säger Peter Baaske, divisionschef Electrify.

"Det känns mycket bra att överlämna det fortsatta ansvaret av Tykoflex till en stabil och långsiktig ägare som Lagercrantz. Härigenom tryggar vi bolagets fortsatta utveckling och expansion", kommenterar Anders Örjes, VD och huvudägare Tykoflex AB.

Parterna har kommit överens om en köpeskilling bestående dels av kontanter, dels av 658 452 nyemitterade B-aktier i Lagercrantz, som tecknats av säljaren Andor Intressenter AB. Teckningskursen uppgår till 106,31 kronor vilket är den volymvägda genomsnittskursen per B-aktie i Lagercrantz på Nasdaq Stockholm under de senaste åtta handelsdagarna fram till och med den tredje dagen innan tillträdet. Detta innebär en utspädningseffekt på cirka 0,31 procent av aktiekapitalet och cirka 0,22 procent av rösterna. Beslut om nyemission har fattats av styrelsen i Lagercrantz och sker med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 augusti 2022. Efter transaktionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Lagercrantz till 209 218 233 aktier (varav 9 791 406 A-aktier och 199 426 827 B-aktier) och 294 052 918 röster. Aktiekapitalet ökar med 154 370 kronor till 49 049 988 kronor.

80% av de nya aktierna är föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock-up, med sedvanliga undantag. 30% av de nya aktierna får inte avyttras inom 6 månader och 50% av de nya aktierna får inte avyttras inom 12 månader.

Tykoflex kommer att ingå i divisionen Electrify från december 2022. Förvärvet förväntas generera ett mindre positivt tillskott till Lagercrantz vinst per aktie på årsbasis.
 

Stockholm, 21 december 2022

Lagercrantz Group AB (publ)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-12-21 kl 14:20 CET.

Cision