Lagercrantz Group: Lagercrantz delårsrapport 1 april - 31 december 2022

2023-02-01 07:40:00
TREDJE KVARTALET (1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2022)
 •     Nettoomsättningen ökade med 38% till 1 941 MSEK (1 405), varav den organiska tillväxten uppgick till 10%. 
 •     Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 43% till 323 MSEK (226), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6% (16,1).
 •     Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 439 MSEK (172).
 •     Resultat efter finansiella poster (EBT) ökade med 31% till 251 MSEK (191).
 •     Resultat efter skatt ökade med 34% till 199 MSEK (148).
 NIO MÅNADER (1 APRIL - 31 DECEMBER 2022)
 •     Nettoomsättningen ökade med 33% till 5 206 MSEK (3 907), varav den organiska tillväxten uppgick till 10%.
 •     Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 37% till 863 MSEK (630), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6% (16,1).
 •     Resultat efter finansiella poster (EBT) ökade med 32% till 697 MSEK (527). 
 •     Resultat efter skatt ökade med 35% till 546 MSEK (403). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie efter utspädning till 3,50 SEK (2,80 för räkenskapsåret 2021/22).
 •     Avkastning på eget kapital för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 30% (29) och soliditeten uppgick till 35% (36).
 •     Sedan räkenskapsårets början har sex bolagsförvärv samt ett inkråmsförvärv genomförts med en total årsomsättning om cirka 1 005 MSEK.

VD-KOMMENTAR

"Ännu ett starkt kvartal med rekordresultat och starkt kassaflöde"

Marknadsläget var fortsatt positivt för de flesta av Lagercrantz verksamheter under det tredje kvartalet. Detta resulterade i en organisk omsättningstillväxt på 10% för kvartalet, en beställningsingång i nivå med nettoomsättningen och fortsatt starka marginaler. Under kvartalet förvärvade division Electrify Tykoflex, en spännande verksamhet i en av våra prioriterade sektorer, som tillför ca 140 MSEK i årlig affärsvolym med god lönsamhet. Sammantaget levererade vi ett kvartalsresultat efter finansnetto om rekordhöga 251 MSEK, motsvarande en tillväxt på 31% från föregående år. Vinsten per aktie ökade till 3,50 SEK på rullande 12 månader och avkastningen på eget kapital uppgick till 30%. Härtill var kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet mycket starkt och uppgick till 439 MSEK (172).

För hela VD-kommentaren, vänligen se delårsrapporten.

Stockholm den 1 februari 2023

Lagercrantz Group AB (publ)

En telefonkonferens arrangeras den 1 februari kl 10:00 CET.
Telefon: +46 8 619 7530 eller +44 20 707 532 17 (UK).
PIN: 332347#
Länk till presentation: 
https://www.lagercrantz.com/sv/rapporter-och-presentationer

Denna information är sådan som Lagercrantz Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-01 kl 07:40.

Cision