Lagercrantz Group: Antal aktier och röster i Lagercrantz

2022-12-30 08:00:00

Antalet aktier och röster har ökat under december till följd av en riktad nyemission om 658 452 B-aktier till säljaren av Tykoflex AB, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 21 december 2022. Emissionen registrerades av Bolagsverket under december månad. 

Stockholm, 30 december 2022

Lagercrantz Group AB (publ)
 

Denna information är sådan som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 2022-12-30 kl 08:00 CET.

Cision