L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - mars 2022

2022-05-24 12:40:00
  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2022 till 128,9 mdkr (520 kronor per aktie) jämfört med 132,3 mdkr (533 kronor per aktie) den 31 december 2021. Den 20 maj 2022 var motsvarande värde 123,9 mdkr (499 kronor per aktie).
 
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 379 mnkr (6 234).
 
  • Resultat efter finansiella poster blev -207 mnkr (5 229) där resultat från andelar i intresseföretag utgör -3 415 mnkr (3 497). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till -737 mnkr (5 109).
 
  • Koncernens resultat efter skatt blev -798 mnkr (4 933) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1 180 mnkr (453).
 
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -7,97 kronor (18,06).

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD 

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 klockan 12:40 CET.

Cision