L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs delårsrapport januari - mars 2021

2021-05-25 12:45:00
  • Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2021 till 118,6 mdkr (478 kronor per aktie) jämfört med 110,7 mdkr (446 kronor per aktie) den 31 december 2020. Den 21 maj 2021 var motsvarande värde 123,0 mdkr (496 kronor per aktie).
 
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 6 234 mnkr (5 414).
 
  • Resultat efter finansiella poster blev 5 229 mnkr (-2 750) där resultat från andelar i intresseföretag utgör 3 497 mnkr (-2 982). Resultat efter finansiella poster exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 5 109 mnkr (-2 096).
 
  • Koncernens resultat efter skatt blev 4 933 mnkr (-2 787) varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 453 mnkr (66).
 
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 18,06 kronor (-11,50).

 

Kontaktpersoner: 
Lars Johansson, CFO
Fredrik Lundberg, VD

Denna information är sådan information som L E Lundbergföretagen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den ovan angivna CFOs försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 klockan 12:45 CET.

 

Cision