L E Lundbergföretagen AB (publ): Lundbergs årsstämma

2022-04-06 12:00:00

Ansvarsfrihet beviljad och vinstdisposition fastställd
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3:75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 8 april 2022 och utbetalningsdag är onsdagen den 13 april 2022.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Mats Guldbrand omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 2 700 000 kronor, varav 900 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Beslut om ersättningsrapport
Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget
I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget, i syfte att justera bolagets kapitalstruktur. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stockholm den 6 april 2022

L E Lundbergföretagen AB (publ)

Denna information lämnades, genom CFO Lars Johanssons försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 klockan 12.00.

Cision