Rapport Batteriladdleverantören CTEK redovisar ett rörelseresultat på 15,1 miljoner kr (55,9) för det första kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 6,4 procent (23,9). Det justerade ebita-resultatet blev 22,0 miljoner kr (67,2).

”Koncernens justerade ebita-marginal minskade till 9,3 procent (28,7), och har påverkats av störningar i försörjningsledet, högre frakt- och komponentpriser, genomförda investeringar i organisationen samt en förändrad försäljningsmix. För att motverka en rad kostnadsökningar i olika led har vi beslutat om fortsatta prisökningar inom samtliga divisioner från och med den 1 maj”, skriver CTEK:s vd Jon Lind i rapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 10,8 miljoner kr (22,7).

Nettoomsättningen uppgick till 237 miljoner kr (234). Försäljningstillväxten var 1 procent och -3 procent valutajusterat.