Rapport Nordnets rörelseintäkter uppgick till 767 miljoner kr (428) under fjärde kvartalet 2020. Provisionsnettot uppgick till 596 miljoner kr.

De transaktionsrelaterade intäkterna ökade med 162 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019, till följd av såväl fler kunder som ökat antal avslut per kund, skriver Nordnet i sin bokslutskommuniké.

Räntenettot ökade till 148 miljoner kr (132). Ökade intäkter från portföljbelåning, bolån och Nordnets aktielåneprogram bidrar positivt, men ökningen i räntenetto hålls tillbaka av en ökad kostnad för insättningsgarantin.

Rörelseresultatet uppgick till 374 miljoner kr (74,1). Resultatet belastas av jämförelsestörande poster om 99 miljoner kr hänförligt till kostnader avseende börsintroduktionen av Nordnet. Samma period föregående år uppgick de jämförelsestörande posterna till 49 miljoner kr.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,51 kr per aktie, vilket motsvarar 25 procent av den sammanlagda vinsten för åren 2019 och 2020 vilket är i linje med Finansinspektionens rekommendation att banker ska vara restriktiva beträffande utdelning fram till den 30 september 2021.

”När tillsynsmyndigheterna reviderar sin rekommendation för utdelning kommer Nordnet att utvärdera situationen och återkomma”, heter det.