KOPY GOLDFIELDS PUBLICERAR OPERATIONELL UPPDATERING FÖR ANDRA KVARTALET 2021

2021-07-22 08:30:00

Kopy Goldfields AB (publ) (”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) publicerar härmed en operationell uppdatering för andra kvartalet 2021. Produktionen av guldekvivalenter (”GE”*) ökade med 69% jämfört med första kvartalet 2021. Produktionsguidningen för 2021 är oförändrad. Covid-19 fortsatte att påverka guldproduktionen huvudsakligen till följd av brist på kvalificerad gruvpersonal.

Sammanfattning:

  • Produktionen av guldekvivalenter (GE*) under andra kvartalet 2021 från bolagets två berggrundsgruvor och två alluviala gruvor i Khabarovskregionen i Ryssland, uppgick till 13,01 koz (404,59 kg) guldekvivalenter. Det motsvarar en ökning om 69% jämfört med första kvartalet 2021 (7,69 koz eller 239,06 kg), men en minskning om 7% jämfört med produktionen om 14,04 koz (436,7 kg) under andra kvartalet 2020. Produktionen av guldekvivalenter under andra kvartalet 2021 inkluderar 17,73 koz (551,58 kg) silver vilket motsvarar 0,26 koz (8,1 kg) guld.
  • Guldförsäljningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 9,37 koz (291,56 kg) jämfört med 10,99 koz (341,91 kg) under första kvartalet 2021 och 12,29 koz (382,16 kg) under andra kvartalet 2020.
  • Bolaget bekräftar 2021 års guidning för guldproduktionen på 56–59 koz (oförändrad) vilket stödjs av den produktionstillväxt som förväntas under andra halvåret från den alluviala produktionen och höglakningsverksamheten.
  • Guldproduktionen under andra kvartalet 2021 påverkades av personalbrist och andra faktorer som orsakats av covid-19-pandemin. Även om Bolagets egen verksamhet i Yubileyniy-anläggningen har återgått till ursprunglig kapacitet, så är Bolaget fortsatt påverkat av den branschomfattande bristen på kvalificerad gruvpersonal vid alla gruvor samtidigt som reserestriktioner och lockdowns i Ryssland och grannländer fördröjer inköp och underhåll inom gruvverksamheten och investeringsaktiviteter.
  • Bolagets verksamhet för att öka kapaciteten och stabilisera bearbetning och underjordsbrytning i Yubileyniy-projektet, som inleddes under första kvartalet, resulterade i en produktionsökning jämfört med första kvartalet 2021 om 69%. Bolaget har vidtagit ytterligare åtgärder för att stärka rekryteringsprocessen och ändra till skiftbaserade anställningar för att ytterligare hantera underbemanningen i gruvverksamheten.
  • Perevalnoe-projektet är under omvandling från dagbrott till underjordsgruva. Under andra kvartalet 2021 avslutades produktionen från dagbrottet Priyatnoe som har producerats till sin gräns, samtidigt som dagbrottet Brekchiyevaya var fortsatt i drift. Bolaget inledde förberedelserna för underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång.
  • Det andra kvartalets guldproduktion påverkades av säsongsvariationer eftersom alluvial gruvdrift inleddes först i maj och leveranser av koncentrat från Perevalnoe till Yubileyniy påverkades av instabila väderleksförhållanden under våren. Transport av koncentrat från Perevalnoe-anläggningen till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy sker i huvudsak under vintersäsongen. I avsaknad av vintervägar samlas flotationskoncentrat på Perevalnoe-anläggningen och gravitationskoncentrat transporteras till Yubileyniy-anläggningen med helikopter, avhängigt väderleken.
  • Bolaget har påbörjat alluvial gruvdrift vid två vaskavlagringsgruvor, Byor och Khayarylakh. Guldproduktionen från de två vaskavlagringsgruvorna under andra kvartalet 2021 uppgick till 1,8 koz (55,96 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020.
  • Bolaget fortsätter att tillämpa karantänåtgärder och andra försiktighetsåtgärder för att förhindra covid-19-utbrott i gruvorna. Bolaget stödjer starkt vaccinationer och erbjuder gratis och prioriterade tjänster till de anställda.

– Under andra kvartalet har vi framgångsrikt fört alla våra investeringsprojekt på Yubileyniy, Perevalnoe och Maluytka framåt. I maj inledde vi alluvial produktion på våra två vaskavlagringsgruvor, varav det för Khayarylakh blir första året i produktion. Guldproduktionen ökade väsentligt jämfört med första kvartalet trots att covid-pandemin fortfarande påverkar bolaget sedan föregående år och vi bibehåller vårt produktionsmål för 2021, säger Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields.

* Varierar beroende på förhållandet mellan faktiska guld- och silverpriser. För andra kvartalet 2021 tillämpades det genomsnittliga konverteringsförhållandet för silver 1:69 Ag/Au.

Yubileyniyprojektet
Under andra kvartalet 2021 uppgick den totala produktionen av guldekvivalenter till 3,72 koz (115,77 kg), en minskning med 11% jämfört med andra kvartalet 2020. Produktionsminskningen förklaras av lägre volym (-6%) av anrikad malm och lägre återvinningsgrad på grund av längre underhållsnedstängningar till följd av brist på servicepersonal.

Guldhalten i den brutna malmen ökade med 2% under andra kvartalet 2021 och med 8% under 2021 jämfört med motsvarande perioder 2020. Detta är i linje med den senaste CPR-rapporten, vilken publicerades i oktober 2020, och som visar en ökning av guldhalt och tjocklek i malmkroppar mot djupet. Under 2021 utvecklar bolaget underjordsbrytning på större djup där guldhalten ökar. Det stödjer planerna att öka kapaciteten vid Yubileyniy-gruvan och anläggningen till 250 ktpa under fjärde kvartalet i år.

Under andra kvartalet 2021 staplades 6,72 kt malm för höglakningsverksamhet (HL) vid Yubileyniy och den första guldproduktionen beräknas rapporteras under tredje kvartalet 2021.

Yubileyniyprojektet Andra kvartaletFörändringAckumuleratFörändring

20212020
20212020
CIP

Bruten u-jordsmalm, kiloton (”kt”)37,3740,64-8%63,3389,52-29%
Underjordsdrivning, meter409,60525,20-22%939,801 101,70-15%
Underjordsmalm halt, g/t4,774,672%4,474,158%
Bearbetad malm, kt31,8033,86-6%54,2764,48-16%
Genomsnittlig halt, g/t5,565,158%4,954,950%
Producerat guld CIP, kg115,77130,35-11%188,68239,40-21%
Producerat guld CIP, koz3,724,19-11%6,077,70-21%Höglakning (HL)

Malmstapling, kt6,72

6,72

Guldhalt, (g/t)3,31

3,31

Guld i staplad malm, kg22,24

22,24

Producerat guld HL, kg0

0

Producerat guld HL, koz0,00

0,00  

Även gravitations- och flotationskoncentrat som produceras vid Perevalnoe-anläggningen lakas till dorétackor vid Yubileyniy-anläggningen. Under andra kvartalet 2021 lakades totalt 84,33 ton gravitationskoncentrat och 1 745,23 ton flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet vid Yubileyniy-anläggningen, vilket genererade 7,23 koz (224,76 kg) guld. Detta redovisas under Perevalnoe-projektet nedan.

Perevalnoeprojektet
Dagbrottsbrytning minskade vid Perevalnoe-projektet i enlighet med plan. Under andra kvartalet 2021 avslutades produktionen vid dagbrottet Priyatnoe, samtidigt som verksamheten vid dagbrottet Brekchiyevaya fortsatte men förväntas preliminärt att avslutas vid årsslutet.

Under andra kvartalet inledde Bolaget förberedelserna underjordsgruvbrytning vid Brekchiyevaya genom att färdigställa de första 107 meterna av nedåtgående gruvgång. Underjordsgruvbrytning förväntas inledas under 2022. Till dess kommer Perevalnoe-anläggningen att förses med ackumulerad malm från dagbrottet Brekchiyevaya och från malmlager.

Under andra kvartalet 2021 bearbetade Perevalnoe-anläggningen 42,92 kt malm, en ökning med 3 % jämfört med andra kvartalet 2020. Produktionen av gravitationskoncentrat uppgick till totalt 84,01 t, i linje med andra kvartalet 2020, och produktionen av flotationskoncentrat var 1 874,54 t, en ökning med 27%. Produktionen av guldekvivalenter från Perevalnoe-koncentrat vid Yubileyniy-anläggningen uppgick till 7,23 koz (224,76 kg), en minskning med 2%.

Under andra kvartalet 2021 uppgick malmkrossning vid HL-verksamhet till 15,34 kt malm. Målet är att åstadkomma HL-staplar under tredje kvartalet för att producera det första guldet under 2022.

PerevalnoeprojektetAndra kvartaletFörändringAckumuleratFörändring

20212020
20212020
CIP

Underjordsutveckling, meter107,32

107,32

Jordavrymning, tusen m3141,96729,36-81%563,721 262,95-55%
Bruten malm, kt123,4760,13105%195,28108,4080%
Genomsnittlig halt, g/t2,183,54-39%2,513,65-31%
Inklusive

Höghaltig malm, kt27,2621,6726%50,3333,2252%
Genomsnittlig halt, g/t4,146,82-39%5,107,47-32%
Låghaltig malm, kt10,159,596%15,6518,94-17%
Genomsnittlig halt, g/t3,433,265%3,423,54-3%
Höglakningsmalm, kt86,0628,86198%129,3056,25130%
Genomsnittlig halt, g/t1,411,1720%1,401,44-3%
Bearbetad malm, kt42,9241,783%84,3682,612%
Genomsnittlig halt, g/t5,065,060%5,425,53-2%
Producerat gravitationskoncentrat, ton84,0183,740%172,27182,98-6%
Genomsnittlig halt, g/t909,00760,9719%912,42743,6423%
Producerat flotationskoncentrat, ton1 874,541 473,4927%3 500,012 892,5421%
Genomsnittlig halt, g/t67,4091,24-26%77,94102,28-24%
Guldproduktion (vid Yubileyniy-anläggningen av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet), kg224,76228,40-2%389,07422,98-8%
Guldproduktion (vid Yubileiny-anläggningen av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-projektet) **, koz7,237,34-2%12,5113,60-8%

** Eftersom transporten av gravitations- och flotationskoncentrat från Perevalnoe-gruvan till bearbetningsanläggningen i Yubileyniy är beroende av årstid och pågår över tid, förskjuts tiden mellan produktionen av koncentrat vid Perevalnoe-anläggningen och den ytterligare bearbetningen vid Yubileyniy-anläggningen. Den redovisade guldproduktionen för Perevalnoe vid Yubileyniyanläggningen innefattar därför inte nödvändigtvis bearbetningskoncentrat från Perevalnoe som producerats under samma redovisningsperiod utan snarare från tidigare i år eller tidigare år.

Alluvial utvinning
Under andra kvartalet 2021 inledde Bolaget alluvial gruvdrift vid två vaskavlagringsgruvor – Byor och Khayarylakh. Byor har varit i drift under många år, men för Khayarylakh är 2021 det första året med guldbrytning. Guldproduktion från båda gruvorna uppgick under andra kvartalet till 1,8 koz (55,96 kg), en minskning om 11% jämfört med 2020. Minskningen i alluvial produktion beror på lägre guldhalt och en ökning i lagret av guld under bearbetning, vilket kommer kunna rapporteras under det tredje kvartalet 2021.

Alluvial utvinning Andra kvartaletFörändringAckumuleratFörändring

20212020
20212020
Överliggande lager, tusen m3806,60771,145%844,90821,343%
Gruvbrytning, tusen m3161,20123,1431%163,20169,54-4%
Alluvialt grus tvättat, tusen m3137,70127,648%137,70127,648%
Genomsnittlig halt, mg/m3406,42494,65-18%406,42494,65-18%
Producerat guld, kg55,9663,14-11%55,9663,14-11%
Producerat guld, koz1,802,03-11%1,802,03-11%

Kvalificerad person
Alexander Polonyankin, som är kvalificerad person (eng: ”Competent Person”) enligt JORC och medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy, MAusIMM (CP), har granskat och godkänt den tekniska informationen rörande verksamheten som omfattas av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets och koncernens avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets och koncernens framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka bolaget och koncernen är verksamma. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. De framåtriktade uttalandena är förknippade med ett flertal risker och osäkerheter, inklusive men inte begränsat till, (i) ändringar i den ekonomiska, regulatoriska och politiska miljön i de länder där Kopy Goldfields är verksamt, (ii) ändringar förknippade med geologisk information tillgänglig i förhållande till olika projekt, (iii) Kopy Goldfields fortsatta förmåga att kunna säkra finansiering för att fullfölja sin verksamhet på ”going concern”-basis, (iv) framgång med eventuella joint ventures och samarbeten, (v) växlingskurser, särskilt avseende den ryska rubeln och den amerikanska dollarn. Även om bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilket kan bero på många olika faktorer, inklusive men inte begränsat till risker och osäkerheter som rör guldproduktions- och guldprospekteringsbolag i ett tidigt stadium av sin utveckling. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte på ett otillbörligt sätt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras utan förvarning. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

MFN