Kopy Goldfields AB (publ) Kvartalsrapport januari - mars 2021

2021-05-27 08:00:26

KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2021

Januari-mars 2021 (januari-mars 2020)

  • Intäkter 19 362 TUSD (23 125), -16 %
  • EBITDA 7 181 TUSD (9 277), -23 %
  • Resultat före skatt 10 014 TUSD (5 012), +100 %
  • Periodens resultat 7 870 TUSD (3 926), +100 %
  • Resultat per aktie före utspädning 0,01 USD (0,01)
  • Produktionen påverkades av konsekvenserna av covid-19-utbrottet vid Yubileyniy-gruvan i december 2020.
  • 2021 års estimat för guldproduktionen på 56-59 koz oförändrat

Sammanfattning av finansiell information

Jan-mars

Jan-mars

Jan-dec

2021

2020

%

2020

Guldproduktion (guldekvivalent, GE), koz

7,69

10,04

-23

53,1

Guldförsäljning, koz

10,99

14,25

-23

55,4

Genomsnittligt realiserat guldpris, USD/oz

1 754

1 611

+9

1 773

Intäkter, TUSD

19 362

23 125

-16

98 841

Bruttoresultat, TUSD

7 284

8 793

-17

40 973

Bruttomarginal, %

38 %

38 %

41 %

EBITDA, TUSD

7 181

9 277

-23

45 620

EBITDA-marginal, %

37 %

40 %

46 %

Resultat före skatt, TUSD

10 014

5 012

+100

24 728

Periodens resultat, TUSD

7 870

3 926

+100

19 153

Resultat per aktie före utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

Resultat per aktie efter utspädning, USD

0,01

0,01

0,02

Eget kapital per aktie, USD

0,11

0,11

Likvida medel vid periodens utgång, TUSD

792

10 388

Nettoskuld, TUSD

50 890

41 938

Nettoskuld/EBITDA senaste 12 månaderna, x

1,17

0,92

Stabilt finansiellt resultat i första kvartalet trots utmaningar i verksamheten

Vid den här tiden förra året hade Kopy Goldfields inga intäkter och verksamheten uppvisade en betydande förlust. Under första kvartalet 2021 uppgick intäkterna till 19,4 MUSD. Vår första kvartalsrapport konsoliderar fullt ut den gruvverksamhet som förvärvades förra året och alla jämförelser har justerats i enlighet med detta. Intäkterna var lägre än det redovisade jämförbara kvartalet, eftersom vi ställdes inför verksamhetsmässiga utmaningar på grund av covid-19, men visar tydligt att företaget nu verkar på en helt annan nivå än för ett år sedan. Resultatet före skatt under första kvartalet fördubblades till 10,0 MUSD.

Verksamheten under första kvartalet påverkades av covid-19-utbrottet i Yubileyniy. Det ledde till en nedgång i produktionen och påverkade försäljningen i början av 2021. Under covid-19-utbrottet prioriterade vi säkerheten för vår personal och vi har vidtagit ytterligare åtgärder för att undvika och förebygga liknande situationer. Vi har också vidtagit åtgärder för att komma ifatt med guldproduktionen, bland annat övergång till skiftarbete, adderat ytterligare gruvutrustning och gjort extra satsningar på ökad utvinningsgrad. Vi kunde skönja effekterna av dessa åtgärder i slutet av första kvartalet och vi håller fast vid vår produktionsguidning om 56-59 koz för helåret 2021 med ett långsiktigt mål för organisk tillväxt om 100 koz under 2025.

På väg mot lägre TCC per oz
Total cash cost per oz (TCC/oz) ökade på grund av den minskade produktionen och försäljningsvolymen. Vi räknar dock med att TCC/oz kommer att minska under året i takt med att vi höjer produktionstakten. Baserat på prognosticerad produktionsökning från 2022 kommer vi att ha utrymme för ytterligare optimering av TCC-nivåer med beaktande av skalfördelar.

Fokus på organisk expansion
Kopys investeringsprogram följer planen och under kvartalet fokuserade vi på konstruktionsarbeten och tillståndsprocesser. Utvecklingsarbeten inleddes vid Maluytka och vi gjorde framsteg med byggnationen vid Yubileyniygruvan med målet att ta i drift 250 ktpa kapacitet senast fjärde kvartalet 2021. Under vintermånaderna använde vi vintervägarna för leveranser till våra produktionsanläggningar. Då investeringar har gjorts vid flera av våra anläggningar har vi dragit nytta av dessa vägar och flyttat merparten av utrustningen som är planerad att installeras under 2021. Vintervägar ger också möjlighet att transportera flotationskoncentrat från Perevalnoe till Yubileyniy för slutbearbetning. Vi klarade det bra under den här säsongen och kunde dra nytta av vägarna till dess att de sista stängdes i slutet av april. I mars inledde vi förberedelser för alluvialverksamhet för säsongen 2021. Vi moderniserade, reparerade och levererade saknad alluvialutrustning och boenden, började mobilisera personal till anläggningarna och inledde snöröjning och jordavrymning. Förberedelserna fortsätter för fullt.

Tydlig ESG-agenda och målsättning att uppgradera notering
Vår ESG-agenda (environment, social, governance) är en av de viktigaste prioriteringarna i vår utveckling. För att ytterligare förbättra vårt ESG-arbete har vi inlett en externrevision av vårt befintliga ESG-ramverk samt en analys av hur den kan förbättras ytterligare. Det arbete som nu utförs syftar till att identifiera bästa branschpraxis och genomförande. Vi satsar fortfarande på att uppgradera noteringen av Kopys aktie till en reglerad marknad med målsättningen att godkännas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. För närvarande genomförs en extern översyn inför noteringen av företaget för att identifiera erforderliga åtgärder före ansökan om notering.

Ytterligare möjligheter framöver
Med planerna för organisk utveckling och företagsutveckling på plats och en sund finansiell ställning har Kopy goda förutsättningar att utvärdera ytterligare tillväxtmöjligheter utöver nuvarande planer. Vi har som mål att utveckla Krasny, vårt flaggskeppsprojekt inom prospektering, till genomförbarhets- och produktions-planeringsstadiet i slutet av året tillsammans med vår partner GV Gold. Vi ser också över strategiska möjligheter att expandera genom sammanslagningar och förvärv och dra till oss en bredare institutionell aktieägarbas för att stödja ytterligare tillväxt och flexibilitet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare och medarbetare. Jag är övertygad om att 2021 kommer att bli ytterligare ett spännande år för Kopy Goldfields.

Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Mikhail Damrin och CFO Tim Carlsson kommer att presentera rapporten och besvara frågor via en webbsändning den 27 maj 2021 kl. 10.00 CET. Presentationen genomförs på engelska och kan följas online eller via telefon. Nummer för att delta per telefon: Sverige: +46850558351 / Storbritannien: +443333009270 / Ryssland: +88005009867 (PIN: 37688888#). Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/kopy-goldfields-q1-2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Denna information är sådan information som Kopy Goldfields AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 8.00 CEST.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kopy Goldfields Pressrelease 2021-05-27.pdf
Kopy Goldfields Delarsrapport Q1 2021.pdf

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och vetenskap med internationell ledning, "best industry practice" samt modern och effektiv teknik för att identifiera och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm under ticker-kod "KOPY". Nordic Certified Advisers är Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: info@certifiedadviser.se).

beQuoted