Kommuniké från Qliro AB:s extra bolagstämma 31 december 2022

2022-12-31 12:30:00

Stockholm, 31 december 2022

Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och aktieägarna utövade endast sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTIP 2023”), inkl. emission och överlåtelse av teckningsoptioner. LTIP 2023 riktas till upp till 55 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner och omfattar emission och överlåtelse av upp till 945 946 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Qliro för 25,00 kronor per aktie under första kvartalet 2026. Aktiekapitalet kan som mest ökas med 2 648 648,80 kronor genom LTIP 2023.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om kortsiktigt incitamentsprogram 2023 (”STIP 2023”). STIP 2023 omfattar upp till 23 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som genom programmet kan få en bonus omfattande upp till 50 procent av en årslön. 55 procent av bonusen avses betalas kontant och till 45 procent i form av Qliro-aktier. För emission av bonusaktier krävs ytterligare bolagsstämmobeslut. Qliro kan dock välja att betala ut hela bonusen kontant. Deltagarna i STIP 2023 kommer att åta sig att inneha aktier som betalas ut som aktiebonus inom STIP 2023 under en period om tre år.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner och läsas på hemsidan.

MFN