Kommuniké från Nyfosas extra bolagsstämma

2022-11-15 08:45:00

Nyfosa AB höll idag tisdagen den 15 november 2022 extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A
I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna stamaktier av serie A som likvid eller för finansiering av förvärv av fastighetsbolag- eller rörelser eller för fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet innefattar inte att bolaget ska handla med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsen har inte fattat något beslut om huruvida bemyndigandet ska utnyttjas utan avser att utvärdera förutsättningarna vid varje given tidpunkt.

MFN