Kommuniké från Nimbus Group AB (publ):s årsstämma 2021

2021-05-18 17:07:00

Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och aktieägarna utövade endast sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Mats Engblom, Lars Hygrell, David Bourghardt, Per Hesselmark, Göran Gummesson och Eva Nilsagård omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Mats Engblom omvaldes även till styrelseordförande.
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande, och 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutades att arvode ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor och att arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor.
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes. Styrelseledamöter som varit verksamma under 2020 och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 och disponibla vinstmedel om 161 683 TSEK balanserades i ny räkning.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor, med den auktoriserade revisorn Peter Burholm som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade att anta principer för tillsättande av valberedning.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.
Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner och läsas på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations
Telefon: +46 707 63 81 25
E-mail: gunilla.ohman@nimbus.se

Om Nimbus Group
Verksamheten grundades år 1968 då båttillverkning under varumärket Nimbus påbörjades. Sedan dess har flertalet varumärken adderats till det som idag utgör Nimbus Group. Nimbus Group omfattar idag varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och För mer information om Nimbus Group, se www.nimbusgroup.se. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. Koncernen omsatte 2020 1029 Mkr och hade 288 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen och England. För mer information se www.nimbusgroup.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0) 8 463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se

MFN