Kommuniké från extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)

2022-11-28 15:57:00

Idag, måndagen den 28 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om antagande av ny bolagsordning
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission av konvertibler
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 oktober 2022, vilket innebär att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 25 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Konvertering kan påkallas under tiden fram till och med den 30 september 2023. Vid konvertibelinnehavarens påkallande av konvertering uppgår konverteringskursen till 2,30 kronor, varvid Bolagets aktiekapital ökar med cirka 339 755,81 kronor, och antalet aktier i Bolaget ökar med 11 325 194. Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om fem procent. För det fall Bolaget påkallar konvertering uppgår konverteringskursen till det lägsta av 0,25 kronor och 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen per aktie i Bolaget under de 10 handelsdagar som föregår beslutet om påkallande av konvertering, dock lägst 0,10 kronor per aktie.
 
Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Flerie Invest AB med rätt och skyldighet att betala de nya konvertiblerna genom kvittning av fordran på bolaget om 25 miljoner SEK. Fordran grundar sig i det brygglån som upptogs av Bolaget den 26 oktober 2022 för att säkerställa bolagets finansiering under tiden fram till stämmans godkännande av konvertibelemissionen.
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att välja Thomas Eldered till ny ordinarie styrelseledamot.

MFN