Kommuniké från extra bolagsstämma i Swedencare AB (publ)

2022-10-19 14:00:00

Extra bolagsstämma i Swedencare AB (publ) ägde rum onsdagen den 19 oktober 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.swedencare.com. Samtliga beslut som bolagsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram för anställda i Swedencare-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 415 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 28 februari 2026 till teckning av en (1) ny aktie i Swedencare till en teckningskurs motsvarande 135 procent den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Swedencare-aktien på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med den 18 oktober 2022. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4 150 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,26 procent.

MFN