KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

2023-03-20 12:10:00

Oscar Properties Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma

Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid extra bolagsstämman

Beslut om antal styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om förändring av styrelsens sammansättning och arvode till styrelsen
Stämman beslutade att entlediga styrelseledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm och för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot välja Markus Dragicevic.

Stämman beslutade vidare om att det vid årsstämman beslutade styrelsearvodet till avgående ledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm ska prorateras i förhållande till deras tid som styrelseledamöter, samt att arvode till den nya styrelseledamoten för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 30 000 kronor.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och verkställande direktör för Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 12:10 CET.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

MFN