Kommuniké från extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 28 februari 2023

2023-02-28 16:00:00

Val av styrelse och styrelsearvode

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter skulle vara tre utan suppleanter.

Extra bolagsstämman valde, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund till nya styrelseledamöter. Mats Franzén valdes till ny styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägarnas (de som begärt extra bolagsstämma) förslag, att de nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Mats Franzén, styrelseordförande
E­-post: mats@efficere.se
Telefon: 0704-472909

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 16:00.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som inriktat sin verksamhet på att utveckla och förbättra behandling för patienter som drabbats av cancer genom att öka effektiviteten av de nuvarande standardbehandlingarna med cytostatika. Isofol hade ambitionen att utveckla ett läkemedel för första behandlingslinjen av avancerad kolorektalcancer (mCRC) och försökte därmed att förbättra den nuvarande kliniska praxisen genom att realisera den fulla styrkan hos 5-FU med tillägget av arfolitixorin. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck & Cie, Schaffhausen, Schweiz för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com

Cision