Kommuniké från extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

2023-02-16 17:40:00

Stämman fattade bland annat beslut i följande fråga:

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier som återköpts, med stöd av det bemyndigande som årsstämman 2022 lämnat styrelsen. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 25 915,74 kronor genom indragning av 250 000 aktier.

Stämman beslutade vidare om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 25 915,74 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt stycket ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Cision