Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021

2021-08-13 15:45:00

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att i enlighet med förslag från majoritetsägaren i Elos Medtech AB, TA Associates genom EM Intressenter AB, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (tidigare sex) ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att i enlighet med EM Intressenter ABs förslag att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

Styrelseval och entledigande av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med EM Intressenters ABs förslag, vilket i förväg hade informerats valberedningens ordförande, att stämman väljer Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson och Jeppe Magnusson entledigas. Beslut i enlighet med förslaget innebär att styrelseledamöterna Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt kvarstår som styrelseledamöter och att Yvonne Mårtensson kvarstår som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Protokoll från extra bolagsstämma med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Cision