Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2021

2021-05-04 14:06:57

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2020. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 10 880 328 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.
Till ledamöter av styrelsen omvaldes Björn Persson, Anders Ferntoft, Åsa Arvidsson, Peter Gille samt Tommy Johansson.
Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Persson.
Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget. Styrelsens arvoden är oförändrat jämfört med föregående år.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 1, 9 och 11 samt lägga till en ny § 12. Bolagsordningen i dess nya lydelse finns från idag upplagd på bolagets hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ge styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2021.

På stämman fanns 11 856 332 aktier och röster representerade. Röstningen skedde med hjälp av poströstning enligt 22§ Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.
Länk till sidan för protokoll och övriga dokument: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 14:07 CET.

Cision