Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 6 maj 2021

2021-05-06 12:30:00

Pressmeddelande 2021-05-06

Wästbygg Gruppen AB (publ), har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att vinstmedel om 1 418 430 308 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 106 722 545 kronor, motsvarande 3,30 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 311 707 763 kronor.

Den 10 maj 2021 fastställdes som avstämningsdag och utbetalningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 14 maj 2021.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att, till bolagets styrelse, anta Jörgen Andersson, Lennart Ekelund, Christina Källenfors, Joacim Sjöberg samt Cecilia Marlow som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

Cecilia Marlow omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor och att Camilla Nilsson kommer att vara medpåskrivande revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till ordföranden ska utgå med 500 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 220 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom ska arvode utgå till ledamöterna i investeringsutskottet med 25 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2020, innebärande att riktlinjerna ska gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda (LTI 2021)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för bolagets koncernchef, övriga personer i koncernledningen och övrig bolagsledning och funktionschefer, ("LTI 2021").

LTI 2021 är ett rörligt långsiktigt incitamentsprogram som ger ca 35 ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att erhålla en kontant ersättning där ersättningen efter skatt ska användas för att förvärva befintliga B-aktier i Wästbygg. Det övergripande syftet med LTI 2021 är att sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas intressen och därmed säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande. LTI 2021 avser även skapa ett långsiktigt fokus på resultatutveckling och tillväxt bland deltagarna. LTI 2021 bedöms vidare underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla anställda. Det är styrelsens avsikt att under kommande år utvärdera LTI 2021 med ambitionen att föreslå kommande årsstämmor liknande program som LTI 2021. Styrelsens intention är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till beslut avseende återköp och överlåtelse av egna aktier vilka krävs för att fullfölja implementeringen av LTI 2021 till deltagarna.

Kostnaderna för LTI 2021 baseras på att LTI 2021 omfattar högst 40 deltagare. Totalt uppskattas kostnaderna för LTI 2021 för räkenskapsåret enligt IFRS 2 uppgå till cirka 3 050 000 SEK exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter och pension beräknas uppgå till cirka 1 830 000 SEK, baserat på ovanstående antaganden och en genomsnittlig skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent.
Den förväntade kostnaden om 4 880 000 SEK, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 2,8 procent av Bolagets totala personalkostnader för räkenskapsåret 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman såsom arvode till styrelsens ledamöter.

De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på www.wastbygg.se.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.wastbygg.se.

För ytterligare information

Jonas Jönehall, vice vd och CFO, Wästbygg Gruppen AB,

Telefon: +46 73 920 19 01

E-post: jonas.jonehall@wastbygg.se


Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef, Wästbygg Gruppen AB,

Telefon: +46 73 467 20 12

E-post: marie.lindeback@wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.

[Denna information lämnades för offentliggörande den 6 maj, 2021].

MFN

Foto: Shutterstock
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter i sommar
Foto: AP/TT
Wall street
Brett ned i New York
Portföljen
Snabb revansch för portföljen
Stockholmsbörsen
Nedgången mildrades vid stängningenDefensiva aktier höll emot bäst
Aktier
Spararna återvänder till folkaktiernaInvestor månadens mest köpta aktie
Aktier
Veckans mest blankade aktier
Analyser
Nokias rapport rosas av UBS, Kepler och Nordea
30/7
Trading Direkt med dagens börsnyheter och teknisk analys
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Copyright (c) 2018 nyker/Shutterstock. No use without permission.
Asien
Nya börsfall i Asien
Fonder
Sverigefonder i topp i juliPrivatspararna säljer ut sina Kinafonder
Aktier
Kapitalförvaltaren: Aktier att köpa just nu”Fortsatt bekväm med att äga aktier”
Analys
Investmentbank sänker Oncopeptides riktkurs med 75 procent
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Securitas slog förväntningarna
Foto: Shutterstock
Rapport
Något under förväntan för Millicom
Konjunk
KI:s barometerindikator: Högsta värdet hittills
Foto: istockphoto
Rapport
Nokia krossar analytikernas förväntningarDubblar resultatet jämfört med estimaten
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren om Kina: Återgång till klassisk socialism"Bolagsägare skänker bort börsposter för att slippa granskning"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Något bättre än väntat för Astra ZenecaProduktförsäljningen ökade 33 procent
Foto: istockphoto
Rapport
Klart bättre än väntat från Lundin Mining
USA
USA: Senaten enad om det stora infrastrukturpaketet
Räntan
Fed lämnar räntan oförändradÄndrar inte heller obligationsköpen
Köptips
AFV: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"