KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

2022-05-12 12:30:00

Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ) hölls den 12 maj 2022 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna vid årsstämman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades enhälligt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, styrelse, styrelseordförande, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

  • Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
  • Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.
  • Nyval av Christer Lindholm och omval av Douglas Roos, Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth, och Ulf Nilsson till styrelseledamöter. Peter Norman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna och arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 20 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 10 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Rippe som huvudansvarig för revisionen.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att emittera högst 3 000 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier i bolaget. Teckningsrätten till teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägares företrädesrätt tillkomma verkställande direktören (upp till 450 000 teckningsoptioner), övriga ledande befattningshavare (upp till 225 000 teckningsoptioner vardera) och övriga anställda (upp till 60 000 teckningsoptioner vardera). Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av stamaktier från och med den 1 januari 2025 till och med den 30 juni 2025 till en teckningskurs som uppgår till 130 procent av den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för bolagets stamaktie 10 handelsdagar under perioden från och med den 12 maj 2022, emellertid inte lägre än aktiens kvotvärde.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av units bestående av hybridobligationer och teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta besluta om emission av så kallade units, att betalas kontant, bestående av efterställda hybridobligationer samt teckningsoptioner till befintliga aktieägare med företrädesrätt. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna stamaktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tjugo (20) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter fullt utnyttjande av de i bolaget utestående teckningsoptioner, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst en (1) procent baserat på det totala antalet röster efter fullt utnyttjande av de i bolaget utestående teckningsoptioner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna ett bemyndigade till styrelsen, att utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att besluta om överlåtelse av egna aktier preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget av det slag som överlåts. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Kompletta förslag 
De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och verkställande direktör för Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 12.30 CET.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

MFN