Kommuniké från årsstämma i Aligro Planet Acquisition Company AB

2022-09-27 15:30:00

Årsstämman i Aligro Planet Acquisition Company AB ("Apac" eller "Bolaget") hölls idag den 27 september 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Val av styrelse och revisorer samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades att inget styrelsearvode ska utgå och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Richard Båge, Bengt Baron, Jenny Keisu, Magnus Silfverberg och Helene Willberg. Richard Båge omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2021/2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten som finns inkluderad i årsredovisningen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.apac.se.

MFN